Kontakt
 
 
ZEBRANIA Z RODZICAMI
17 IX 2014 godz: 15:30
 
 

O szkole

Strona g丑wna

Menu

Aktualno禼i

Dane kontaktowe

Rada Pedagogiczna

Samorz眃 Uczniowski

Wa縩e daty

Fundacja FCSR

Nasze osi眊ni阠ia

Podzi阫owania

Wspomnie czar

Archiwum

Przejd do innego dzia硊

  Dla uczni體

  Dla rodzic體

  Dla nauczycieli


Nasze osi眊ni阠ia

Mistrz Cyrkla (2014-06-12)

Konkurs zosta zorganizowany przez Szko酬 Podstawow w Wierzchowie i polega na wykonaniu pracy plastycznej przy u縴ciu tylko cyrkla - nie wolno u縴wa linijek, ekierek, itp. Praca mia砤 by wykonana na papierze o dowolnym formacie.

W konkursie wzi瓿o udzia z naszej szko硑 dwoje uczni體: Wiktoria Orzel i Mateusz Brzozowski. Wiktoria zaj瓿a III miejsce - serdecznie gratulujemy

Konkurs ma na celu pobudzi do pracy wyobra糿i dziecka, usprawnia pos硊giwanie si cyrklem oraz zach阠i uczni體 do wsp蟪zawodnictwa.

 
 

Mi阣zyszkolna Gimnazjada J陑yka Angielskiego w Nowym Worowie (2014-06-11)                               

W dniu 11 czerwca 2014 roku w Zespole Szk蟪 w Nowym Worowie odby砤 si pierwsza Mi阣zyszkolna Gimnazjada J陑yka Angielskiego, kt髍ej tematem przewodnim by砤 Wielka Brytania. Uczniowie z Nowego Worowa wsp蟪zawodniczyli z uczniami z Gimnazjum nr 1 ze Z硂cie馽a. Ka縟e gimnazjum reprezentowa硑 trzyosobowe dru縴ny, kt髍e zmierzy硑 si w trzech konkurencjach. Pierwsza konkurencja obejmowa砤 test gramatyczno - wiedzowy, druga to przyporz眃kowanie miast na mapie Wielkiej Brytanii. Trzecia konkurencja polega砤 na rozpoznaniu danego miasta po obejrzeniu zdj赕. W Gimnazjadzie zwyci昕y砤 dru縴na ze Z硂cie馽a pod opiek Pani Iwony Adamczyk, drugie miejsce przypad硂 Gimnazjum w Nowym Worowie pod opiek Pani Agnieszki Prybody. W nagrod za udzia w zabawie i przygotowanie merytoryczne ka縟y ucze otrzyma nagrod ksi笨kow, dru縴ny za dyplomy. Dzi阫ujemy za udzia w Gimnazjadzie i zapraszamy ponownie za rok.

 
 

Bezpieczna Szko砤 - Bezpieczny Ja (2014-06-05)           

Od dziesi阠iu lat Gimazjum nr 1 im. Bohater體 Monte Cassino w Z硂cie馽u organizuje powiatowy konkurs bezpiecze駍twa ''Bezpieczna Szko砤 - Bezpieczny Ja''

W tym roku nasz szko酬 reprezentowali uczniowie z klasy drugiej gimnazjum - Patrycja Milczarek, Patrycja Misiura oraz Filip J阣rzejowski.

Konkurs nie nale縜 do naj砤twiejszych, poniewa uczniowie musieli wykaza si du勘 wiedz z:
-udzielania pierwszej pomocy,
-zasad ruchu drogowego,
-bezpiecze駍twa w sieci.

Zdobyli秏y drugie miejsce na pi赕 szk蟪, wi阠 uczniom nale勘 si gratulacje!


   
 
 

Przedszkolaki Przysz硂禼i (2014-05-27)                   

Jest nam niezmiernie mi硂 poinformowa, 縠 nasze przedszkole zaj瓿o 1. miejsce w konkursie Przedszkolak przysz硂禼i, zdobywaj眂 nast阷uj眂e nagrody:

- tablet marki Overmax model Fantasytab,
- lalka Lalanka,
- bezp砤tny dost阷 do aplikacji webBOX edu wraz z obs硊g serwisow bezterminowo do dnia dzia砤nia aplikacji webBOX edu.

 
 

Bezb酬dny Gimnazjalista (2014-05-27)           

27 maja 2014 roku odby si XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytu Bezb酬dnego Gimnazjalisty zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 im. Bohater體 Monte Cassino w Z硂cie馽u. Do zabawy edukacyjnej przyst眕i sze舵 gimnazj體: dwa z硂cienieckie, z Nowego Worowa i Kalisza Pomorskiego.

Zwyci阺ka szko砤 Gimnazjum nr 1 w Z硂cie馽u, otrzyma砤 puchar. Nasza szko砤 zaj瓿a II miejsce natomiast tytu Bezb酬dnej Gimnazjalistki zdoby砤 nasza uczennica Agata usarska. Drugie miejsce zaj瓿a Joanna W骿cik, a dziesi眛e miejsce Tomasz Chudobski. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i 縴czymy dalszych sukces體.

 
 
 

Mi阣zyszkolna Gimnazjada J陑yka Angielskiego w ierczynie (2014-05-27)                   

W dniu 27 maja 2014 roku w Zespole Szk蟪 w ierczynie odby砤 si Gimnazjada J陑yka Angielskiego, kt髍a by砤 cz甓ci 秝i阾owanego w szkole dnia europejskiego. Uczniowie z Gimnazjum z Nowego Worowa wsp蟪zawodniczyli z uczniami z Gimnazjum nr 1 ze Z硂cie馽a oraz z Gimnazjum ze ierczyny. Ka縟e gimnazjum reprezentowa硑 trzyosobowe dru縴ny, kt髍e mia硑 za zadanie wype硁i obszerny test gramatyczno - kulturowy . W Gimnazjadzie zwyci昕y砤 dru縴na ze ierczyny pod opiek Pani Beaty Wrzosek - Majewskiej , drugie miejsce przypad硂 Gimnazjum ze Z硂cie馽a pod opiek Pani Iwony Adamczyk, a trzecie miejsce zaj阬i uczniowie z Gimnazjum w Nowym Worowie pod opiek Pani Agnieszki Prybody. W nagrod za udzia w zabawie i przygotowanie merytoryczne ka縟y ucze otrzyma nagrod ksi笨kow, dru縴ny za dyplomy.

 
 

Konkurs Wiedzy Olimpijskiej Szk蟪 Podstawowych Powiatu Drawskiego (2014-05-25)             

25.marca 2014r. odby si w Z硂cie馽u Konkurs Wiedzy Olimpijskiej Szk蟪 Podstawowych Powiatu Drawskiego.

Celem konkursu by硂:
-zwi阫szenie zainteresowania m硂dzie縴 sportem oraz igrzyskami olimpijskimi
-propagowanie zachowa fair play
-propagowanie idei olimpijskiej w秗骴 dzieci i m硂dzie縴
-poszerzenie zami硂wa sportowych m硂dzie縴 powiatu drawskiego

Nasz szko酬 reprezentowali: Dawid Karbowiak, Fabian Rojek i Jakub Paw硂wski. Uczniowie musieli wykaza si niebywa硑m zakresem wiedzy, bo si阦aj眂ym a czas體 przedwojennych. Wida, nie stanowi硂 to dla nich 縜dnego problemu i wsp髄nymi si砤mi (dru縴nowo) wywalczyli I miejsce

Ponadto Jakub Paw硂wski odebra dodatkowo nagrod za zdobycie II miejsca indywidualnie.

Gratulujemy!

 
 
 

Powiatowe Zawody Strzeleckie M硂dzie縴 Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej (2014-05-24)                                                           

W sobot, 24.maja 2014 odby硑 si w Z硂cie馽u Powiatowe Zawody Strzeleckie M硂dzie縴 Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej, zorganizowane przez Klub Strzelecki CEL.

Konkurencja sportowa dotyczy砤 strzelania z karabinka sportowego TOZ 17 do tarczy z odleg硂禼i 50 metr體. Mi阣zy sob walczy硑 3-osobowe dru縴ny, z kt髍ych ka縟y zawodnik mia dodatkow szans na nagrod indywidualn. Niespodziank by砤 konkurencja indywidualna dla opiekun體 dru縴n

Upa odpu禼i tego dnia, dzi阫i czemu nie spiekli秏y si na skwarki :) Po strzelaniu nasze stanowiska zaj阬i inni zawodnicy, a my w tym czasie poszli秏y do ogniska upra縴 kie砨aski. Niebawem zacz阾o zlicza punkty, wyniki przedstawia硑 si nast阷uj眂o:

III miejsce dru縴nowo (Kacper Stanis砤wczyk i Rafa Ma駅iewicz)
miejsce dru縴nowo (Hubert Brzozowski, Dominik Bi駅owski i Jakub Paw硂wski)
miejsce dru縴nowo (Agata usarska, Aleksandra Lemieszek i Alicja Borysiewicz)
II miejsce indywidualnie (Alicja Borysiewicz)
III miejsce indywidualnie (Aleksandra Lemieszek)
miejsce ind. w kat. opiekun dru縴ny (Ma砱orzata Nowak)

Organizatorzy postanowili 縜rtobliwie nagrodzi zawodnika, kt髍emu dzisiejszego dnia towarzyszy totalny pech - ''ustrzelenie'' zero punkt體. Puchar pechowca zdoby Jakub Paw硂wski :)

Gratulujemy dzieciakom i 縴czymy dalszych sukces體!!!

 
 
 

Z Janem Paw砮m II w III Tysi眂lecie (2014-05-22)                                                                                             

W czwartek, 22.maja nasi uczniowie uczestniczyli w IV Edycji Mi阣zyszkolnego Konkursu ''Z Janem Paw砮m II w III Tysi眂lecie'', kt髍ego organizatorem by砤 Szko砤 Podstawowa w N阾nie. Konkurs sk砤da si z trzech etap體:

-Biegi zadaniowe w dru縴nach
-Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
-Mecze pi砶i no縩ej

W rozgrywkach bra硑 udzia cztery szko硑: N阾no, Mielenko, Drawsko Pomorskie i Nowe Worowo. Atmosfera podczas Turnieju by砤 bardzo przyjazna, pogoda przepi阫na, a wok蟪 縴czliwi ludzie. Po ca硑m dniu zmaga nasi uczniowie zaj阬i nast阷uj眂e miejsca:

III miejsce w biegach zadaniowych (Klaudia Or硂wska, Kaja Brzozowska, Patryk Cichecki, Anna Paw硂wska, Dawid Karbowiak, Jakub Paw硂wski)
IV miejsce w konkursie wiedzy o Janie Pawle II (Weronika Staniszewska, Fabian Rojek, Dawid Karbowiak)
II miejsce w pi砪e no縩ej ( Sara Borowicz, Patryk Cichecki, Hubert Brzozowski, Jan Szpytma, Jakub Paw硂wski Dawid Karbowiak)

Dzi阫ujemy naszym uczniom i gratulujemy trofe體.

   

   
 
 

Mi阣zyszkolna Gimnazjada J陑yka Angielskiego w Wierzchowie (2014-05-22)                   

W dniu 22 maja 2014 roku w Gimnazjum w Wierzchowie odby砤 si Gimnazjada J陑yka Angielskiego, pod has砮m ''The Master of English''. Uczniowie z Gimnazjum z Nowego Worowa wsp蟪zawodniczyli z uczniami z Gimnazjum z Wierzchowa. Ka縟e gimnazjum reprezentowa硑 trzyosobowe dru縴ny, kt髍e zmierzy硑 si w trzech konkurencjach. Pierwsza konkurencja obejmowa砤 test gramatyczny sprawdzaj眂y wiedz w dziedzinie poprawnej pisowni wyraz體, druga literowanie wyraz體 wylosowanych (bez mo縧iwo禼i ich zapisania na kartce). Trzecia konkurencja polega砤 na za秔iewaniu przygotowanej przez dru縴n piosenki. W Gimnazjadzie zwyci昕y砤 dru縴na z Nowego Worowa pod opiek Pani Agnieszki Prybody, drugie miejsce przypad硂 Gimnazjum z Wierzchowa pod opiek Pani Magdy jek. W nagrod za udzia w zabawie i przygotowanie merytoryczne ka縟y ucze otrzyma nagrod ksi笨kow, dru縴ny za dyplomy.

 
 

Powiatowe eliminacje XXXVII Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa w Ruchu Drogowym (2014-05-09)                             

Powiatowe eliminacje XXXVII Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa w Ruchu Drogowym.

W pi眛ek 9 maja 2014 roku do rywalizacji przyst眕i硂 pi赕 dru縴n w 4-osobowym sk砤dzie reprezentuj眂ych szko硑 podstawowe powiatu drawskiego oraz cztery dru縴ny 3-osobowe reprezentuj眂e gimnazja. Uczniowie w pierwszej kolejno禼i musieli wykaza si wiedz teoretyczn. Nast阷nie po cz甓ci testowej zawodnicy przyst眕ili do konkurencji praktycznej - jazdy rowerem, gdzie wykazali si niezwyk硑mi umiej阾no禼iami podczas pokonywania toru przeszk骴. Wa縩ym elementem tegorocznych zmaga turniejowych by砤 konkurencja polegaj眂a na udzielaniu pierwszej pomocy. Najlepsze wyniki we wszystkich trzech konkurencjach osi眊n瓿a dru縴na reprezentuj眂a Szko酬 Podstawow w Drawsku Pom. Na drugim miejscu uplasowa砤 si Szko砤 Podstawowa z Broczyna a na trzecim Szko砤 Podstawowa z Nowego Worowa. Nasz szko酬 reprezentowali: Olga So硂miewicz, Weronika Pojasek, Micha Podstawski i Grzegorz Bieniasz.

Wszystkie dru縴ny zosta硑 za swoj prac i zaanga縪wanie w propagowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi, kt髍e ufundowa Starosta Drawski Stanis砤w Cybula, a wr阠zy I zast阷ca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pom. m. insp. Krzysztof Kraus.

Drawscy policjanci tegoroczne eliminacje przeprowadzili we wsp蟪pracy ze Stra勘 Miejsk z Drawska Pom. oraz funkcjonariuszami 痑ndarmerii Wojskowej z Oleszna.

 
 

XI Wielkanocny Turniej Tenisa Sto硂wego Szk蟪 Podstawowych Powiatu Drawskiego (2014-05-08)                                                     

08.maja 2014r. odby si w Budowie XI Wielkanocny Turniej Tenisa Sto硂wego Szk蟪 Podstawowych Powiatu Drawskiego. Uczniowie czekali z niecierpliwo禼i na te zawody, gdy tenis to jedna z ich najmocniejszych stron :)

Wiadomo, stres jest zawsze.   
 
 

Spotkanie z rodzin Borejk體 - konkurs czytelniczy (2014-04-29)         

W Szkole Podstawowej nr 3 w Z硂cie馽u, po raz 12. odby si konkurs ze znajomo禼i ksi笨ek Ma砱orzaty Musierowicz.

Po raz drugi wzi瓿y w nim udzia nasze uczennice.W tym roku Wioleta usarska, Maja Binkowska i Weronika Pojasek. Zaj瓿y VI miejsce.

Brawa nale勘 si za odwag, przeczytanie trzech nieobowi眤kowych ksi笨ek i odegranie przygotowanej scenki przed wymagaj眂 publiczno禼i.Dziewczyny otrzyma硑 dyplomy i nagrody, a w szkole czekaj na nie pi眛ki z j陑yka polskiego.

Za rok oczywi禼ie we縨iemy udzia w 13. edycji konkursu.

''Ludzie m體i, 縠 縴cie to jest to, ale ja wol sobie poczyta''
Cycero

 
 

Turniej Wiedzy Po縜rniczej (2014-04-03)

W dniu 03.04.2014 roku w Drawsku Pom. odby si XXXVII Og髄nopolski Turniej Wiedzy Po縜rniczej ''M硂dzie zapobiega po縜rom'' eliminacje powiatowe. Turniej sk砤da si z dw骳h etap體: cze舵 pisemna oraz cz甓 ustana do kt髍ej zakwalifikowa砤 si 5 najlepszych. Nasz gmin reprezentowali uczniowie Zespo硊 Szk蟪 w Nowym Worowie - Kaja Iwanek, Aleksandra Lemieszek, Joanna W骿cik i Patrycja Misiura oraz nasi absolwenci: Pawe Grabowski i Paulina Borowik. B骿 by zaci阾y zw砤szcza w I i II kategorii wiekowej natomiast w najstarszej grupie wiekowej Paulina bez problemu poradzi砤 sobie z rywalami.

A oto wyniki:

I kategoria wiekowa - szko硑 podstawowe :
I m. Kaja Iwanek

II kategoria wiekowa - gimnazja:
II m. Joanna W骿cik
IV m. Patrycja Misiura

III kategoria wiekowa - szko硑 ponadgimnazjalne :
I m. Paulina Borowik
III m. Pawe Grabowski

Podczas wojew骴zkiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej ''M硂dzie zapobiega po縜rom'' Kaja Iwanek i Paulina Borowik b阣 reprezentowa硑 nasz szko酬 i Gmin Ostrowice. Serdecznie wszystkim gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體.

  Zobacz zdj阠ia na: Drawsko Pomorskie

 
 

Znowu wygrali秏y! (2014-04-01)             

Aura podczas tegorocznych ferii zimowych nie sprzyja砤 uprawianiu zimowych sport體. Nie zniech阠i硂 to jednak uczni體 naszej szko硑 do przejawienia aktywno禼i w innej dziedzinie.

Zach阠eni odniesionymi wcze秐iej przez koleg體 sukcesami - podj阬i wyzwanie w dw骳h konkursach-plastycznym oraz fotograficznym - o wsp髄nym tutyle ''Zwierz阾a moi przyjaciele''.

Jury w sk砤dzie:
Janina Januszkiewicz - Sekretarz Urz阣u Gminy Ostrowice
Helena Steciuk - Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
Beata P阫sa - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice

W kategorii prac plastycznych przyzna硂:
I miejsce: Darii Kmiecik z Nowego Worowa
II miejsce: Katarzynie Kiejno z Chlebowa
III miejsce: Mateuszowi Brzozowskiemu z Nowego Worowa
wyr罂nienia: Paulinie Sztechmiller z Bolegorzyna oraz Tomaszowi Kiejno z Chlebowa.

W kategorii zdj赕 konkursowych:
I miejsce zdoby Maciej 痷rek - autor fotografii pt.''Wlaz kotek na p硂tek''
II miejsce zaj瓿a Alicja Ch酬dowska i jej zdj阠ie pt. ''Ko''.

Uczestnicy konkurs體 otrzymali nagrody i pami眛kowe dyplomy, a ich prace zosta硑 wyeksponowane w budynku Urz阣u Gminy, w gablocie Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice. Serdecznie gratuluj wszystkim zwyci陑com - potraficie w spos骲 ciekawy i konstruktywny sp阣za wolny czas - przysparzacie dum Waszym Rodzicom i naszej Szkole.

Za wsp蟪prac sk砤dam w tym miejscu szczeg髄ne podzi阫owania Pani Beacie P阫sie - E. Jakszuk

 
 

Ekosystem jeziora w oczach dziecka (2014-03-30)

Nikola Haraburda i kasz Perenc - dzieci z Punktu Przedszkolnego bra硑 udzia w IV Edycji Wojew骴zkiego Konkursu Plastycznego pt. ''Ekosystem jeziora w oczach dziecka''.

Oto dyplom za ich trud w硂縪ny w wykonanie prac.

 
 

Z podw髍ka na stadion o Puchar Tymbarku (2014-03-21)                                                     

12.marca 2014r., ch硂pcy z klasy IV i V SP wzi阬i udzia w Powiatowym Turnieju Pi砶i No縩ej U-12 ''Z podw髍ka na stadion o Puchar Tymbarku''. Dziewcz阾a rozegra硑 tego typu Turniej nieco p蠹niej, 20.marca.

Mecze rozgrywano na boisku typu Orlik w Drawsku Pomorskim. Do Turnieju przyst眕i硂 w sumie po osiem dru縴n w ka縟ej kategorii, 秝ietnie przygotowanych i dziarskich dzieciak體. Poziom umiej阾no禼i m硂dych ludzi by naprawd imponuj眂y. Gra by砤 zaciek砤, mimo to w秗骴 zawodnik體 panowa砤 do舵 przyjazna atmosfera. Ka縟y m骻 si sprawdzi i zaprezentowa swoje umiej阾no禼i w starciu z rywalami.

Nasi uczniowie zdobyli dyplomy wyr罂nienia, ch硂pcy za V, a dziewcz阾a za IV miejsce w rankingu, ponadto mn髎two wra縠 i nowe do秝iadczenia.

  
 
 

Kangur (2014-03-20)

Dnia 20.03.2014r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odby si konkurs matematyczny Kangur.

W tym roku do konkursu przyst眕i硂 27 os骲.

Mi硂 nam poinformowa, 縠 ucze klasy III - Jan Na酬cz - zdoby wyr罂nienie.

 
 

Turniej Wiedzy Po縜rniczej (2014-03-14)                                                   

W dniu 14.03.2014 roku w Zespole Szk蟪 w Nowym Worowie odby si Turniej Wiedzy Po縜rniczej ''M硂dzie zapobiega po縜rom''. W jury zasiedli: m.kpt. Andrzej Podolak, aspr. Mateusz Waszczyk oraz Komendant Gminnej OSP Ireneusz Adamczyk. Konkurs odby si w trzech kategoriach wiekowych. W ka縟ej kategorii g髍 byli uczniowie ZS w Nowym Worowie.

A oto wyniki:

I kategoria wiekowa:
1. miejsce Kaja Iwanek - ZS w Nowym Worowie
2. miejsce Aleksandra Lemieszek - ZS w Nowym Worowie
3. miejsce Klaudia Or硂wska - ZS w Nowym Worowie

II kategoria wiekowa:
1. miejsce Joanna W骿cik - ZS w Nowym Worowie
2. miejsce Patrycja Misiura - ZS w Nowym Worowie
3. miejsce Marta Przybysz - ZS w Ostrowicach
4. miejsce Patrycja Milczarek - ZS w Nowym Worowie

III kategoria wiekowa:
1. miejsce Pawe Grabowski - Nowe Worowo
2. miejsce Paulina Borowik - Nowe Worowo

Chcia砤m nadmieni, 縠 zar體no Pawe Grabowski jak i Paulina Borowik to absolwenci Zespo硊 Szk蟪 w Nowym Worowie.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami ksi笨kowymi i dyplomami, a pierwsze dwa miejsca w ka縟ej kategorii wiekowej puchary.

Do kolejnego etapu Turnieju Wiedzy Po縜rniczej na szczeblu powiatowym, kt髍y odb阣zie si 03.04.2014 roku zakwalifikowa硑 si nast阷uj眂e osoby: Kaja Iwanek, Aleksandra Lemieszek, Joanna W骿cik, Patrycja Misiura, Pawe Grabowski, Paulina Borowik. Wszystkim serdecznie gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體!!!

Szko砤 Podstawowa
Gimnazjum
 
 

Zawody Strzeleckie o puchar Burmistrza Z硂cie馽a (2014-03-08)                                   

Dnia 08. marca 2014 odby硑 si Zawody Strzeleckie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Z硂cieniec z okazji 69.rocznicy wyzwolenia Z硂cie馽a.

Organizatorem by Klub Strzelecki CEL, a wszystko dzia硂 si na nowiutkiej z硂cienieckiej strzelnicy, nader tego dnia zat硂czonej. Przewidziano kategorie dla junior體 i senior體, zar體no amator體 jak i profesjonalist體, ponadto dru縴nowo i indywidualnie. Parcie na l秐i眂e w s硂馽u puchary by硂 ogromne, ale lista wci笨 dopisuj眂ych si zawodnik體 zdawa砤 si nie mie ko馽a. Przyby硂 niemal 150 縴wych dusz. Samo strzelanie wi阠 trwa硂 i trwa硂...

Postanowili秏y co przek眘i, serwowali naprawd pyszne kie砨aski i mega gor眂 herbat. Potem zwiedzili秏y bli縮z i dalsz okolic, a gdy wr骳ili秏y, zawodnicy ci眊le strzelali. Jednak og髄na sytuacja nieco si rozja秐i砤. Pojawi砤 si szansa, 縠 nie wr骳imy z pustymi r阫ami!

Dok砤dnie zliczono punkty i podsumowano wyniki. Ostatecznie sytuacja naszych strzelc體 wygl眃a砤 wr阠z imponuj眂o:

I miejsce - Agata usarska w kat. juniorka profesjonalistka (puchar + nagroda rzeczowa)

I miejsce - Dominik Binkowski w kat. junior profesjonalista (puchar + nagroda rzeczowa)

III miejsce - Jakub Paw硂wski w kat. junior profesjonalista (puchar)

Gratulacje!

 
 

''痮硁ierze Wykl阠i - Bohaterowie Niez硂mni'' (2014-02-20)   

W dniu 20.02.2014 roku zosta硑 og硂szone wyniki Og髄nopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego ''痮硁ierze Wykl阠i - Bohaterowie Niez硂mni''. W秗骴 laureat體 jest uczennica naszej szko硑 Joanna W骿cik. Serdecznie gratulujemy!!!!

Celem konkursu by硂 upami阾nienie Narodowego Dnia Pami阠i 痮硁ierzy Wykl阾ych, upowszechnienie w秗骴 uczni體 wiedzy historycznej istotnej dla to縮amo禼i narodowej oraz kszta硉owanie postaw patriotycznych.

Poni縠j przedstawiamy prace konkursow Joanny W骿cik.

Pobierz Esej

Organizatorzy konkursu: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz Gimnazjum nr 19 im. J髗efa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Og髄nokszta砪眂e im. Stefanii Sempo硂wskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Boles砤wa Chrobrego.

 
 

Powiatowe zmagania z ortografi (2014-02-07) 

W dniu 7 lutego 2014r. odby si VII Powiatowy Konkurs Ortogrficzny.

Nasz szko酬 reprezentowa Micha Podstawski ucze V klasy Szko硑 Podstawowej. Serdecznie gratulujemy Michalowi zaj阠ia II miejsca.Wi阠ej na: www.powiatdrawski.pl

 
 

XII Harcerski Rajd Zimowy (2014-01-20)                                     

W dniach 17-19.01.2014 r. grupa dwunastu uczni體 naszej szko硑 (Zawiszacy) wraz z Pani Agnieszk Prybod uczestniczy砤 w XII Harcerskim Rajdzie Zimowym ''W poszukiwaniu Zimucha''. Organizatorem Rajdu by砤 20 dh im. 痺irki i Wigury przy wsp蟪pracy 12 Komendy Lotniska w Miros砤wcu. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani byli w 12 Bazie Lotniczej w Miros砤wcu.

W pi眛ek o godzinie 18:00 odby si apel inauguracyjny. Oko硂 godziny 21:00 wszyscy udali si w kierunku pomnika upami阾niaj眂ego 20 縪硁ierzy, kt髍zy zgin阬i w katastrofie wojskowego samolotu CASA C-295M o numerze 019, kt髍a wydarzy砤 si 23 stycznia 2008 roku.

Kolejnym punktem Rajdu by nocny bieg patrolowy, kt髍ego trasa bieg砤 woko硂 Miros砤wca i mia砤 d硊go舵 oko硂 24 km. Na trasie nale縜硂 odnale兼 punkty kontrolne i wykona zadania. Zawiszacy pokonali ca潮 tras i w p蠹nych godzinach nocnych udali si na zas硊縪ny wypoczynek.

W sobot rano po 秐iadaniu wyruszyli秏y w stron Miros砤wca. Nast阷nie, ka縟a z dru縴n dosta砤 map miasta i zestaw zakodowanych zada. Nale縜硂 odnale兼 wszystkie punkty kontrolne i odpowiedzie na pytania dotycz眂e historii Miros砤wca. O godzinie 13:30 nast眕i砤 przerwa obiadowa i powr髏 do 12 Bazy Lotniczej, gdzie czeka砤 nas wizyta w Izbie Pami阠i. Wieczorem odby硂 si iecowisko, podczas kt髍ego dru縴ny integrowa硑 si 秔iewaj眂 piosenki i pl眘y.

W niedziel rano by硑 porz眃ki i pakowanie. O godzinie 10:00 odby si apel ko馽owy, na kt髍ym zosta硑 og硂szone wyniki rywalizacji. Nasza dru縴na - Zawiszacy uzyska砤 TRZECIE miejsce. Wszyscy zm阠zeni, ale bardzo zadowoleni wr骳ili do dom體. W ko馽u uda硂 nam si odnale兼 ZIMUCHA;)

 
 

OLIMPUS - Og髄nopolski Konkurs Historyczny (2014-01-17)     

  

W dniu 07.11.2013 roku w naszej szkole odby si Og髄nopolski Konkurs Historyczny ''Olimpus''.

Joanna W骿cik z klasy 1 Gimnazjum zaj瓿a 1 miejsce w Polsce w swojej grupie wiekowej uzyskuj眂 206 punkt體, r體nie Patrycja Milczarek z klasy 2 Gimnazjum zaj瓿a 1 miejsce w Polsce w swojej grupie wiekowej uzyskuj眂 220 punkt體.

Obie uczennice otrzyma硑 grawerowane dyplomy i nagrody ksi笨kowe.

Ponadto nasza szko酬 reprezentowali:

ImiNazwiskoPunkty

GIMNAZJUM

PatrycjaMilczarek220
JoannaW骿cik206
DominikBinkowski146
AndrzejNa酬cz144
JakubJab砪zyk134
PatrycjaMisiura132
MartaBentkowska132

SZKO PODSTAWOWA

KlaudiaOr硂wska198
FabianRojek154
DawidKarbowiak154
KajaBrzozowska140
OliwiaJawdy駍ka136
KorneliaWyszywana134
JanSzpytma116

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

 
 

Polska Kartka i眛eczna (2013-12-16)           

Dnia 16.12.2013 roku Czaplinecki O秗odek Kultury zorganizowa w Izbie Muzealnej w Czaplinku pokonkursow wystaw plastyczn pt. ''Polska Kartka i眛eczna''.

Na wystawie zaprezentowane zosta硑 kartki 秝i眛eczne inspirowane motywami Bo縠go Narodzenia, wykonane r罂norodn technik przez dzieci i m硂dzie ze szk蟪 podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Drawskiego.

Mi硂 nam poinformowa, 縠 uczennica naszej szko硑, Weronika Staniszewska, zaj瓿a drugie miejsce. Jej kartka zosta砤 wybrana spo秗骴 400 zg硂szonych kartek.

  
 
 

X Mi阣zyszkolne Spotkania Profilaktyczne (2013-11-29)                 

W pi眛ek 29.11.2013 w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim odby硑 si "X Mi阣zyszkolne Spotkania Profilaktyczne".

Dru縴na czterech uczni體 naszej szko硑 wsp蟪zawodniczy砤 z dru縴nami z okolicznych szk蟪. Uczniowie brali udzia w licznych zadaniach dotycz眂ych zagadnie z r罂nych dziedzin, m.in. pierwsza pomoc, HIV i AIDS, palenie papieros體, zachowania asertywne, agresywne i oboj阾ne. Impreza mia砤 charakter warsztat體. Po wykonaniu ka縟ego z zada nast阷owa砤 cz甓 teoretyczna, podczas kt髍ej specjali禼i z r罂nych dziedzin wypowiadali si na temat poszczeg髄nych zagadnie.

Na koniec ka縟a z dru縴n otrzyma砤 nagrody. By to nasz debiutancki wyst阷 na Spotkaniach Profilaktycznych, podczas kt髍ych zaj阬i秏y czwarte miejsce.

 
 

Spotkanie z Zaj眂zkiem (2013-11-26)Dnia 26.11.2013 roku odby si w kinie Mewa w Z硂cie馽u XV Regionalny Przegl眃 Tw髍czo禼i Poetyckiej ''Spotkanie z Zaj眂zkiem''. Wzi瓿o w nim udzia 96 os骲 z powiatu drawskiego. Swoje wiersze zaprezentowali uczniowie ze szk蟪 podstawowych i gimnazj體 oraz osoby doros砮.

Nades砤no 117 wierszy z Drawska Pomorskiego, Czaplinka, Nowego Worowa, Po砪zyna Zdroju, Mielenka Drawskiego oraz Z硂cie馽a i Kalisza Pomorskiego.

Prace konkursowe oceniane by硑 w 4 kategoriach:
- szko砤 podstawowa, klasy I - III
- szko砤 podstawowa, klasy IV - VI
- gimnazjum: I - III
- doro秎i

Tematyka w ka縟ej kategorii by砤 dowolna.

  

Wyr罂nienie w kategorii klasy I - III gimnazjum otrzyma砤 uczennica naszej szko硑 Joanna W骿cik.

Natomiast Marysia kaszewicz otrzyma砤 nagrod dla najm硂dszego uczestnika przegl眃u.

Serdecznie gratulujemy.

Wiersze uczestnik體 konkursu mo縩a przeczyta w specjalnie wydanym tomiku.

 
 

Gminne Mi阣zyszkolne Zawody Sportowe! (2013-10-30)                                                       

Ju po wszystkim! Dwa puchary nasze!

PIA SIATKOWA DZIEWCZ
I m - ZS Nowe Worowo
II m - ZS Ostrowice

PIA NO疦A CHPC覹 SP
I m - ZS Nowe Worowo
II m - ZS Ostrowice

PIA NO疦A CHPC覹 GIM
I m - ZS Ostrowice
II m - ZS Nowe Worowo

   


Czytaj wi阠ej na www.ostrowice.pl
 
 

Puchar w strzelaniu!!! (2013-10-19)                         

19. pa糳ziernika 2013 r. odby硑 si w Ostrowicach XXIII REJONOWE ZAWODY KLUBOWE W STRZELANIU Z BRONI SPORTOWEJ O PUCHAR W覬TA GMINY OSTROWICE.

Wzi瓿o w nich udzia 13 dru縴n, m. in. ze Z硂cie馽a, Brze縩a, Bia硂gardu, Ostrowic i Nowego Worowa. Zaplanowano dwie konkurencje:
-strzelanie z karabinka sportowego (pozycja le勘c z podp髍k)
-biatlon (postawa stoj眂a z wolnej r阫i).

Nasz szko酬 reprezentowa硑 cztery dru縴ny:

1. usarska Agata, Borysiewicz Alicja, Lemieszek Aleksandra;
2. Binkowski Dominik, Stanis砤wczyk Kacper, Ma駅iewicz Rafa;
3. J阣rzejowski Filip, 痷rek Maciej, Brzozowski Hubert;
4. Bylina Gracjan, Opala Kacper, Paw硂wski Jakub.

Wszyscy z nich dzielnie walczyli, tym bardziej, 縠 nie by硂 kategorii wiekowych. W ko馽u starcie z seniorami, to nie byle co!

Ostatecznie, wyniki przedstawiaj si nast阷uj眂o:

BIATLON
I miejsce LOK Snajper/Nowe Worowo
II miejsce LOK Ostrowice
III miejsce LOK Bia硂gard

STRZELANIE Z KARABINKA SPORTOWEGO
I miejsce LOK Bia硂gard
II miejsce LOK Cel Z硂cieniec
III miejsce LOK B酬kitni Ostrowice

Zawody przebieg硑 w i禼ie sportowej atmosferze, pogoda dopisa砤, a dzieciaki uskrzydlone zwyci阺twem, tryska硑 dzikim entuzjazmem. Po og硂szeniu wynik體, podzieleniu si wra縠niami, wszyscy udali si na pocz阺tunek, kt髍ym by砤 wy秏ienita zupa grochowa.

Liczymy na nast阷ne sukcesy i bardzo dzi阫ujemy za umo縧iwienie nam udzia硊 w zawodach.

 
 

Mi阣zyszkolny konkurs ''Z JANEM PAWM II W TRZECIE TYSILECIE'' (2013-06-12)

12 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w N阾nie odby si fina trzeciej edycji ''Mi阣zyszkolnego konkursu z Janem Paw砮m II w Trzecie Tysi眂lecie''. Honorowy patronat nad konkursem obj背 biskup diecezji koszali駍ko - ko硂brzeskiej Edward Dajczak.

Udzia w konkursie wzi瓿y 4 szko硑: Szko砤 Podstawowa z Drawska Pomorskiego, Szko砤 Podstawowa z Mielenka Drawskiego, Szko砤 Podstawowa im. Jana Paw砤 II z N阾na oraz Zesp蟪 Szk蟪 z Nowego Worowa.

Pierwszy etap konkursu to konkurs plastyczny - przez maj uczniowie w swoich szko砤ch wykonywali prace plastyczne ilustruj眂e zagadnienie dotycz眂e pierwszej pielgrzymki Jana Paw砤 II do ojczyzny. Rozdanie nagr骴 nast眕i硂 12 czerwca 2013r. podczas fina硊 cz甓ci konkursu wiedzy. W tej cz甓ci udzia bra硑 cztery trzyosobowe dru縴ny z wy縠j wymienionych szk蟪, kt髍e musia硑 zmierzy si zagadnieniami zwi眤anymi z wydarzeniami pierwszej pielgrzymki papie縜 Polaka do ojczyzny.

Zmagania obserwowa砤 i ocenia砤 komisja powo砤na przez Pani Dyrektor Szko硑 Podstawowej w N阾nie.

Przewodnicz眂a: Gra縴na Kapu禼i駍ka

Cz硂nkowie:
Ks. Grzegorz Toporkiewicz
Ks. Piotr Kaczmarek
Pan Radny Zenon Rz阺a
Pani Katarzyna Orzechowska
Pani Ewa Wyrzykowska

W trakcie konkursu uczniowie wykazali si bardzo dobr znajomo禼i tematu, a wyniki przedstawiaj si w nast阷uj眂y spos骲:

I miejsce uczniowie ze Szko硑 Podstawowej im. Jana Paw砤 II w N阾nie
II miejsce uczniowie ze Szko硑 Podstawowej w Drawsku Pomorskim
III miejsce uczniowie z Zespo硊 Szk蟪 w Nowym Worowie
IV miejsce uczniowie ze Szko硑 Podstawowej w Mielenku Drawskim

 
 
 

IX powiatowy konkurs ''Bezpieczna szko砤 - bezpieczny Ja'' (2013-06-06)

6 czerwca 2013r. w Gimnazjum nr 1 im. Bohater體 Monte Cassino w Z硂cie馽u odby si IX Powiatowy Konkurs ''BEZPIECZNA SZKO - BEZPIECZNY JA''. Celem konkursu jest propagowanie w秗骴 m硂dzie縴 wiedzy z zakresu bezpiecze駍twa zar體no w szkole, jak i poza ni.

W konkursie wzi瓿o udzia pi赕 dru縴n z gimnazj體 z powiatu drawskiego. Trzyosobowe dru縴ny odpowiada硑 na pytania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecze駍twa w ruchu drogowym oraz bezpiecze駍twa w zakresie pos硊giwania si komputerem.

Nasz szko酬 reprezentowa硑:
1. Patrycja Milczarek
2. Patrycja Misiura
3. Paulina Borowik

Dziewczyny zaj瓿y II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

 
 

Powiatowa Gimnazjada Matematyczna 2013 (2013-05-17)   

17 maja 2013r. w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim odby si fina konkursu ?II Powiatowej Gimnazjady Matematycznej 2013?.

W finale uczestniczyli gimnazjali禼i ze szk蟪 powiatu drawskiego.

Nasze Gimnazjum reprezentowali: Paulina Borowik, Patrycja Mi砮k i Andrzej Na酬cz.

Gratulujemy Paulinie Borowik , kt髍a w Gimnazjadzie zaj瓿a II miejsce.

 
 

You Can Dance In The Promiseland (2013-05-15)                                           

W dniu 15 maja w Zespole Szk蟪 w Lekowie odby si drugi etap konkursu, do kt髍ego zostali wytypowani uczestnicy z o秏iu szk蟪 obj阾ych pomoc Fundacji FCSR w powiatach idwi駍kim i Drawskim. Swoimi umiej阾no禼iami tanecznymi wykaza硂 si 130 uczestnik體, w sumie do konkursu przyst眕i硑 uczniowie z nast阷uj眂ych szk蟪: ZS w Lekowie oraz filialna SP w Oparznie, ZS w Bierzwnicy, ZSP w Brze縩ie, SP w Nielepie, SP w Toporzyku , SP w N阾nie, ZS w Nowym Worowie.

Jury w sk砤dzie: Barbara Kolasi駍ka (Dyrektor Artystyczny FCSR), Sebastian Basiejko (Kierownik Referatu O秝iaty w Gminie idwin), Karina Karwowska (nauczycielka j陑yka niemieckiego w ZS w Lekowie), Mariusz Pentela (Kierownik Restauracji KFC "Pl. Rod砤" w Szczecinie), Adrianna Krzos (Kierownik Restauracji KFC "Mic-Mac" w Szczecinie) i Ma砱orzata Ciu鎘a (Dyrektor Regionalny FCSR), wytypowa硂 zwyci陑c體 w poszczeg髄nych kategoriach:

Kategoria soli禼i klasy 0-3: wyr罂nienia:
Anna Nowicka ZS w Nowym Worowie

Kategoria zespo硑 klasy 4-6:
I miejsce - Zesp蟪 "Black Devils" -dziewcz阾a ZS z Nowego Worowa (w sk砤dzie Maja Binkowska, Kaja Iwanek, Wiktoria Durka i Aleksandra Lemieszek)
II miejsce - Zesp蟪 "Black Devils" - ch硂pcy ZS z Nowego Worowa (w sk砤dzie Dawid Karbowiak, Hubert Brzozowski, Jakub Paw硂wski, Jan Szpytma i Daniel Maciejewski)

Kategoria soli禼i i zespo硑 - gimnazjum:
I miejsce - zesp蟪 "Sad Song" z ZS w Nowym Worowie (w sk砤dzie Alicja Ch酬dowska, Ewa Grabowska, Danuta Paw硂wska)

Fina konkursu zaszczycili swoj obecno禼i przedstawiciele Restauracji KFC tj.: Mariusz Pentela i Adrianna Krzos. Ufundowali dla wszystkich uczestnik體 smyczki na klucze, kubki, d硊gopisy i darmowe zaproszenia do Restauracji KFC w ca砮j Polsce. Nie zapomnia硑 te o uczniach inne firmy cz硂nkowskie, firma "Athlon" podarowa砤 cukiereczki mi阾owe oraz d硊gopisy, firma "Colgate-Palmolive" pasty do z阞體, a firma "Primo" przybory szkolne. Fundacja FCSR zakupi砤 dla zwyci陑c體 puchary i misie.

Zwyci陑com gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體!

 
 

''PTAKI I PTASZKI'' W Ostrowicach (2013-05-05)                         

Jak co roku na pocz眛ku maja, w Bibliotece Publicznej w Ostrowicach, odby si konkurs recytatorski ''Ptaki, ptaszki, ptasz阾a polne''.

Na etapie gminnym zmierzyli si uczniowie Zespo硊 Szk蟪 w Ostrowicach i my, czyli Zesp蟪 Szk蟪 w Nowym Worowie. Reprezentowali nas:

Oskar Stasiak - klasa I SP
Weronika Staniszewska - klasa IV SP
Joanna W骿cik - klasa VI SP
Alicja Borysiewicz - klasa VI SP
Patrycja Milczrek - klasa I GIM
Alicja Ch酬dowska - klasa II GIM
Ewa Grabowska - klasa II GIM
Paulina Borowik - klasa III GIM

Patrycja Milczarek zosta砤 wyr罂niona i wybrana do udzia硊 w kolejnym etapie konkursu, kt髍y odbywa si w Drawsku Pomorskim. Gratulujemy!

 
 

Wojew骴zki konkurs wiedzy po縜rniczej (2013-04-27)                 

W sobot 27 kwietnia w Radowie Ma硑m odby硑 si Eliminacje Wojew骴zkie XXXVI Turnieju Wiedzy Po縜rniczej ''M硂dzie Zapobiega Po縜rom''. W go禼innych szkolnych progach w szranki rywalizacji stan瓿o 61 laureat體 eliminacji powiatowych wojew骴ztwa zachodniopomorskiego.

W wyniku testu pisemnego do 禼is砮go fina硊 przesz硂 15 uczestnik體, kt髍zy stoczyli pasjonuj眂 rywalizacj o tytu mistrza wojew骴ztwa. Jury konkursu w trakcie odpowiedzi ustnych wy硂ni硂 laureat體 tegorocznych eliminacji wojew骴zkich.

Klasyfikacja przedstawia si nast阷uj眂o:

Szko硑 Podstawowe:
I miejsce - Weronika Torzy駍ka (powiat szczecin)
II miejsce - Wiktoria Szczechowska (powiat 秝inouj禼ie)
III miejsce - Wiktoria Rychlicka (powiat 硂beski)
IV miejsce - Jan Dudziak (powiat choszcze駍ki)
V miejsce - Joanna W骿cik (powiat drawski) - Zesp蟪 Szk蟪 w Nowym Worowie

Gimnazjum:
I miejsce - Justyna Kowalczewska (powiat wa砮cki)
II miejsce - Paulina Borowik (powiat drawski) - Zesp蟪 Szk蟪 w Nowym Worowie
III miejsce - Magdalena Tworska (powiat koszalin)
IV miejsce - Kinga Jurczyk (powiat szczecin)
V miejsce - Jan Krech (powiat gryfi駍ki)

W finale krajowym w dniach 7?9 czerwca 2013r. w Ko硂brzegu wojew骴ztwo zachodniopomorskie reprezentowa b阣 zdobywcy dw骳h pierwszych miejsc w poszczeg髄nych grupach.

Gratulujemy Laureatom, a Paulinie Borowik 縴czymy powodzenia na finale krajowym.

 
 

Powiatowy konkurs wiedzy po縜rniczej (2013-04-05)                   

W dniu 05.04.2013r. w Wierzchowie odby si 36 Powiatowy Konkurs Wiedzy Po縜rniczej ''M硂dzie zapobiega po縜rom''.

Nasz Gmin reprezentowali:

W kategorii Szko硑 Podstawowe:
- J. W骿cik - ZS w Nowym Worowie,
- M. Przybysz - ZS w Ostrowicach.

W kategorii Gimnazja:
- P. Borowik - ZS w Nowym Worowie,
- T. Krynicki - ZS w Ostrowicach.

W kategorii Szko硑 Ponadgimnazjalne:
- P. Grabowski - Nowe Worowo
- T. Bartczak - Ostrowice

Do eliminacji wojew骴zkich zakwalifikowa硑 si, zajmuj眂 pierwsze miejsca w swoich kategoriach:

Kategoria: Szko硑 Podstawowe:
1. miejsce Joanna W骿cik ZS Nowe Worowo

Kategoria: Gimnazjum:
1. miejsce Paulina Borowik ZS Nowe Worowo

Laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz zaproszenie do udzia硊 w etapie wojew骴zkim Og髄nopolskiego Sprawdzianu z wiedzy po縜rniczej, kt髍y b阣zie mia miejsce w Radowie Ma硑m 27 kwietnia 2013r.

Dziewcz阾om serdecznie gratulujemy i 縴czymy sukces體 w kolejnych etapach!

 
 

Konkurs matematyczny Kangur (2013-03-21)           

W dniu 21 marca 2013r. w naszej szkole przeprowadzony zosta konkurs matematyczny ''Kangur''.

Uczennica klasy II Szko硑 Podstawowej Katarzyna Kiejno zdoby砤 wyr罂nienie.

Serdecznie Kasi gratulujemy i 縴czymy sukces體 w przysz硑m roku.

 
 

Gminny konkurs wiedzy po縜rniczej (2013-03-20)                                     

W dniu 20.03.2013r. odby si w naszej szkole 36 Gminny Konkurs Wiedzy Po縜rniczej ''M硂dzie zapobiega po縜rom''.

W konkursie udzia wzi阬i uczniowie naszej szko硑: Joanna W骿cik, Patrycja Milczarek, Partycja Misiura, Paulina Borowik oraz Pawe Grabowski, absolwent naszej szko硑, a tak縠 uczniowie Zespo硊 Szk髄 w Ostrowicach.

Uczestnicy konkursu musieli wykaza si naprawd wielk znajomo禼i tematu, aby zaznaczy w砤禼iwe odpowiedzi w rozwi眤ywanych testach. Pytania nie by硑 砤twe, a wi阠 tym wi阫sz satysfakcj mieli uczniowie, kt髍zy zwyci昕yli w swoich kategoriach.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali si nast阷uj眂y uczniowie:

Kategoria: Szko硑 Podstawowe:
1. miejsce Joanna W骿cik ZS Nowe Worowo
2. miejsce Marta Przybysz ZS Ostrowice

Kategoria: Gimnazjum:
1. miejsce Paulina Borowik ZS Nowe Worowo
2. miejsce Tomasz Krynicki ZS Ostrowice

Kategoria: Szko硑 Ponadgimnazjalne:
1. miejsce Tomasz Bartczak - Ostrowice
2. miejsce Pawe Grabowski - Nowe Worowo

Laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz zaproszenie do udzia硊 w Powiatowym etapie Og髄nopolskiego Sprawdzianu z wiedzy po縜rniczej, kt髍y b阣zie mia miejsce w Wierzchowie.

M硂dym znawcom sztuki po縜rniczej gratulujemy i 縴czymy sukces體 w kolejnych etapach!

 
 

Powiatowy konkurs ortograficzny (2013-02-22)

W dniu 22 lutego 2013r. uczniowie naszej szko硑 uczestniczyli w VI Powiatowym Konkursie Ortograficznym, kt髍y odby si w Szkole Podstawowej nr 2 w Z硂cie馽u.

W kategorii klas IV SP nasz szko酬 reprezentowa Micha Podstawski, kt髍y zaj背 I miejsce.

W kategorii klas VI SP reprezentowa砤 nas Joanna W骿cik, kt髍a zaj瓿a IV miejsce i zdoby砤 wyr罂nienie.

 
 

Wcze秐iejsze osi眊ni阠ia

                                         
 
 

 


© Zesp蟪 Szk蟪 w Nowym Worowie | ul. Chopina 9 | 78-523 Nowe Worowo | tel./fax: 94 36 15 770 | KONTAKT Z ADMINISTRATOREM